🍎การเข้าใช้งานระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่URL : https://ic3.rmutt.ac.th/ เข้าระบบโดยใช้ Userและ Password รหัส internet Account (Wifi Rmutt) ของมหาวิทยาลัยค่ะ เมื่อเข้าระบบได้ แล้วให้คลิกปุ่ม Access (ปุ่มสีฟ้า) เพื่อเข้าบทเรียน หมายเหตุ นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานได้ค่ะ

การดาวน์โหลดวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรตั้งแต่ปี 2563 จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2566 และรายชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=4171 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 025493633 Line OpenChat : คลิก 
หรือ สแกน QR code
ขอให้นักศึกษาทุกคนที่เรียน เข้า Line OpenChat ด้วยค่ะ


Available courses

Learn : Computing Fundamentals

Learn : Computing Fundamentals

วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Module 1 Computing Fundamentals ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่อง อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software) การสำรองข้อมูลและการคืนค่า (Backup & Restore)Interactive Content การแบ่งปันไฟล์ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ (Cloud Computing) และการรักษาความปลอดภัย (Security) รายวิชานี้สอดคล้องตามมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification

Learn : Key Applications

Learn : Key Applications

วิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Module 2 Key Applications เป็นความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้  เรื่อง เดสก์ท็อป แอพพลิเคชั่น (Desktop Application) เรื่อง การประมวลผลคำ (Word Processing) เรื่อง ตารางคำนวณ (Spreadsheets) เรื่อง ฐานข้อมูล (Databases) และ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอ (Presentations)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน

👉 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ ดังนี้ 👇👇

🚑 นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯจะได้รับมอบวุฒิบัติผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🚑 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จะได้รับการบันทึกเข้าระบบActivity transcript rmutt กิจกรรมมหาวิทยาลัย ในหมวดวิชาการ

🚑 นักศึกษาที่ผ่านการอบรมรมในโครงการฯ และนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคม และรายงานผลการช่วยเหลือในระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายบุคคล เดือนละไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง จะได้รับการบันทึกเข้าระบบActivity transcript rmutt กิจกรรมเพื่อสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 5 ชั่วโมงต่อ 1 เดือน